Privacy

Privacy Statement Messing & Groef

Messing & Groef verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de voorbereiding en uitvoering van onze diensten aan je te kunnen leveren
  en je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is
 • Om jouw betaling af te kunnen handelen
 • Messing & Groef verwerkt ook persoonsgegevens als hier een wettelijke verplichting toe is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Messing & Groef verstuurt geen nieuwsbrieven of algemene mail voor marketingdoeleinden. Via de website messingengroef.nl worden geen persoonsgegevens verzameld, met uitzondering van de gegevens die worden gedeeld door mailberichten die via de website (info@messingengroef.nl) worden verzonden. Hierop zijn bovenstaande verwerkingsredenen van toepassing.

Messing & Groef verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Messing & Groef blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Messing & Groef bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijn. Notities en aantekeningen over uitgevoerde coachings- en trainingstrajecten worden, indien deze direct naar personen herleidbaar zijn, maximaal 1 jaar na afloop van het uitgevoerde traject bewaard, met het oog op een eventuele vervolgvraag. Aantekeningen gemaakt in coachingstrajecten kun je altijd inzien en worden met niemand anders gedeeld zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Een verzoek om de aantekeningen direct na het uitgevoerde traject te vernietigen wordt altijd ingewilligd.

Bij gebruik van een GCI-profiel:

 • Messing & Groef ontvangt jouw profiel vanuit de GCI-organisatie, uitsluitend om deze aan jou te kunnen terugkoppelen. Messing & Groef deelt jouw profiel met niemand anders binnen of buiten jouw organisatie, behalve in voorkomende gevallen met de collega-trainer waarmee het op jou van toepassing zijnde traject wordt uitgevoerd.
 • Het profiel is, vanaf het moment dat Messing & Groef het heeft ontvangen, jouw eigendom.
 • Na afronding van het traject worden alle digitale exemplaren verwijderd.

Bij gebruik van een Insights profiel:

 • Messing & Groef heeft toegang tot profielen in Insights Online, uitsluitend om deze te kunnen terugkoppelen aan jou, volgens de voorwaarden van het Privacybeleid van Insights
 • Messing & Groef downloadt dit profiel alléén om aan jou te verstrekken (d.m.v. persoonlijke debriefing of in workshop verband)
 • Messing & Groef mag het profiel alleen gebruiken voor een eerste debriefing en/of een vergelijking met een oud profiel – in alle andere situaties beslis alleen jij of je jouw profiel deelt en met wie (incl. de practitioner)
 • Alle digitale exemplaren (pdf) verwijdert Messing & Groef nadat jij het ontvangen hebt
 • Het wettelijk eigendom van het profiel ligt onmiddellijk bij jou, zodra afgedrukt, ongeacht door wie

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Messing & Groef en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bianca@messingengroef.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Messing & Groef wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Messing & Groef neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bianca@messingengroef.nl.